چشم انداز

چشم انداز

ایجاد برند بین المللی ارشیا در تولید انواع پمپها و کمپرسورهای اسکروها

توسعه بازارهای هدف بمنظور صادرات انواع پمپها و کمپرسورهای اسکرو

تامین نیاز داخلی و صادرات سوخت پاش انواع توربینهای­ گازی به منطقه

ایجاد سطح جدیدی از معیارهای علمی و فنی جهت بازسازی سوپرآلیاژها

 

اهداف

احداث آزمایشگاه مرجع تست پمپها و کمپرسورهای اسکرو

دستیابی به دانش طراحی انواع پمپها و کمپرسورهای اسکرو

ساخت و تولید سوخت پاش و قطعات مسیرسوخت توربینها

بازسازی پره های متحرک توربین های گازی زمینی و هوایی

بازسازی اتاق احتراق توربین گازی V94.2 و GT26 و BBC

 

ارزشها

دانش یعنی قدرت « توانا بود هرکه دانا بود»

اخلاق شالوده زندگی،کار و تجارت

خردجمعی و پرهیز از کیش شخصیت

شایسته سالاری و توان افزایی

اعتماد سنگ بنای تمام روابط

تعامل فعال و سازنده با جهان