بازسازی و تعمیر

شرکت ارشیا برای اولین بار در کشور اقدام به تعمیر و بازسازی سوخت پاش توربین V94.2  کرده است. با توجه به در اختیار داشتن دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاشها و نیز اطلاعات کاملی که از شرایط عملکردی سوخت پاشها جمع آوری گردید، مشخص شد که برخی قسمتهای سوخت پاشها آسیب بیشتری می بیند. با روشهای مهندسی و تحلیلهای کامپیوتری، روش بازسازی این سوخت پاشها تدوین و انجام آنها در دستور کار شرکت ارشیا قرار گرفت. بازسازی سوخت پاشهای نیروگاه شیروان و کازرون ازجمله موارد انجام شده در شرکت ارشیاست.