چارت سازمانی

هیات مدیره

مدیرعامل

مشاوران

دفتر مدیریت

مهندسی

برنامه ریزی

تضمین کیفیت

مالی بازرگانی

امور کارگاه

انبار

کنترل کیفیت

حسابداری