اسکروها

پمپ سوخت مایع توربینهای V94.2 از نوع سه اسکرو می باشد. در این پمپها شافت اصلی و شافتهای کناری با دقت خاصی طراحی و تولید می شوند. شرکت ارشیا با تکیه بر دانش متخصصان خود و پس از مطالعات و محاسبات فراوان مهندسی، به دانش طراحی این شافتها دست یافته است. هم اکنون ساخت این شافتها با کمک ماشین مخصوص طراحی شده در شرکت ارشیا امکان پذیر است. پس از تولید شافتهای اسکرو، پوسته اصلی نیز تولید شد و متعاقب آن تمامی طعات پمپ در داخل شرکت ساخته شد. درنهایت تست پمپ در شرایط 3000 دور بر دقیقه درحضور نمایندگان کارفرما انجام شد.