اسکروها

شرکت ارشیا علاوه بر ساخت شفت اسکروهای مورد استفاده در توربینهای گازی، فرایند مهندسی معکوس شافتهای اسکرو مورد استفاده در واحدهای بخار را نیز آغاز کرده است. این شافتها مشخصاتی متفاوت با شافتهای اسکرو در توربینهای گازی دارند، اما همچنان از دقتهای ابعادی و تلرانسهای هندسی دقیقی برخوردار بوده، روشهای تولید بسیار دقیقی را می طلبد.