پوسته

پوسته پمپهای سوخت مایع در واحدهای بخار ملاحظات ویژه ای می طلبد. در این پمپها به دلیل اینکه از سیال مازوت بیشتر استفاده می شود، صافی سطح بالایی در سطح داخلی پوسته مورد نیاز است. برای تولید این پوسته ها سرکت ارشیا تحقیقات گسترده ای آغاز کرده و به زودی نمونه اولیه آن را آماده تست خواهد نمود.