GE-F5

شرکت ارشیا بازسازی قطعات مسیرداغ توربین گازی GE-F5 را از ابتدای سال 91 آغاز کرد. در این سال بازسازی قطعات ثابت توربین GE-F5 نیروگاه قائن انجام شد. بعد از آن قطعاتی از نیروگاه های شریعتی، کهنوج و ری نیز توسط شرکت ارشیا بازسازی شد. برای بازسازی این قطعات دستورالعملها و معیارهای دقیقی تدوین شده که همگی برگرفته از دستورالعملهای بهره برداری شرکتهای سازنده، دستورالعملهای شرکتهای بازسازی کننده معتبر و مراجع مختلف علمی و فنی می باشد.