بازسازی قطعات داغ

باور عمیق موسسین شرکت به انجام فعالیت دانش بنیان سبب شد تا در زمستان سال 1389 شرکت ارشیا با همکاری دفترفنی تولید برق خراسان و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی اقدام به برگزاری سمینار تخصصی با موضوع « بررسی موانع بازسازی قطعات مسیرداغ » نماید. درهمین راستا و با توجه به ضعف بنیه علمی کشور در زمینه سوپرآلیاژها، زمان و هزینه بسیاری صرف تهیه مستندات علمی و تئوریک، تدوین مدارک و دستورالعملهای اجرایی و نیز تهیه و تدوین معیارهای رد و پذیرش گردید. در زمستان سال 1391 کارگاه بازسازی قطعات مسیرداغ شرکت ارشیا راه اندازی گردید و ابتدا بازسازی قطعات اتاق احتراق توربین GE-F5 انجام شد. به تدریج و در سال 1392 علاوه بر قطعات اتاق احتراق توربین GE-F9، پره های ثابت ردیف اول و دوم توربین GE-F5 گردید. در سال 1393 علاوه بر بازسازی پره های ثابت ردیف دوم و سوم توربین GE-F9، بازسازی قطعات ثابت توربین MHI و FIAT نیز آغاز شد. دفتر محترم فنی تولید برق خراسان بررسی علمی و داوری فنی درخصوص علل شکست نابهنگام (پس از حدود 500 ساعت کارکرد معادل) پره های بازسازی شده ردیف اول و دوم توربین V94.2 یکی از نیروگاهها را به شرکت ارشیا سپرد که مقاله ای نیز در همین رابطه در همایش اصنا درکرمان ارائه گردید. شرکت ارشیا در راستای نگاه دانش بنیان خود، ضمن تدوین دانش فنی مربوط به روشهای مدرن و بهینه ترمیم و بازسازی پره های ثابت و متحرک توربینهای گازی، درحال تهیه نسل جدیدی از تجهیزات مدرن ترمیم سوپرآلیاژها است که ارشیا را قادر به بازسازی انواع آسیب پره های ثابت و متحرک (اعم از انجماد هم محور، انجماد جهت دار و تک کریستال) می نماید.